เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 9

รายการดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
คำสั่ง
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จดหมายข่าว กองการประปา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
บันทึกการประชุมสภาฯ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการจัดเก็บรายได้
ผลการดำเนินงาน กิจการประปา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2567
รายการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานประจำปี
รายงานประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานรายไตรมาส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์บริการร่วม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
หน่วยตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ประจำปี
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการประจำปี กิจการประปา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง