เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวศโรจน์ ต่อหยกสกุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
เบอร์โทร : 084-5416191


นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 081-1207425


นางณัฐชยา ภูนาเหนือ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 088-1464488


นาพงศกร แสงรังสี
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0924878788


นางรุ่งศศิธร ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0945256163


นายสุภวุฒิ ยั่งยืน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0818775411


นางณัฐชยา ภูนาเหนือ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
เบอร์โทร : 088-1464488