เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยขะยุง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยขะยุง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยขะยุง


นายบริพัฒน์ ยุพา
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง
เบอร์โทร : 081-9778700


นายสมัย พรมกอง
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 090-6150276


นายสาคร ท่อนทองแดง
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 087-2470655


นายสุเทพ ส่งเสริม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 080-1689831


นายสมศักดิ์ คติสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 084-7053329