เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

วาระการประชุม : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 27 ก.ย. 2566 18
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 26 ก.ย. 2566 24
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพราะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ครั้งที่ 1/2566 22 ก.ย. 2566 26
การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20 ก.ย. 2566 14
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 17 ส.ค. 2566 47
การประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 11 ก.ค. 2566 29
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 10 ก.ค. 2566 35
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 10 ก.ค. 2566 38
การประชุมผู้นำหมู่บ้าน อสม. เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 7 ก.ค. 2566 168
การประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำในงาน " 231 ปี อุบลราชธานี 5 ก.ค. 2566 51
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2 / 2566 14 มิ.ย. 2566 55
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 13 มิ.ย. 2566 57
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพิจารณาแผนงาน / โครงการ และติดตามประเมินผล 24 พ.ค. 2566 38
การประชุมประจำเดือน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง 15 พ.ค. 2566 49
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง 28 เม.ย. 2566 201
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง 28 เม.ย. 2566 122
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 26 เม.ย. 2566 51
การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 6 / 2566 20 เม.ย. 2566 34
การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงาน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 5 / 2566 28 มี.ค. 2566 45
การประชุมประจำเดือน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง 28 มี.ค. 2566 44
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 28 มี.ค. 2566 63
การประชุมประจำเดือน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 24 ก.พ. 2566 66
การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงาน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง 21 ก.พ. 2566 64
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2566 7 ก.พ. 2566 65
การประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2566 26 ม.ค. 2566 63
การประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 24 ม.ค. 2566 58
การประชุมประชาคมรับรองรายชื่อผู้ยื่นแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 17 ม.ค. 2566 69
การประชุมซักซ้อมเเละเตรียมการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 9 ม.ค. 2566 74
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 3/2566 22 ธ.ค. 2565 74
การประชุมประจำเดือน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำเดือนธันวาคม 2565 22 ธ.ค. 2565 68