เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

วาระการประชุม : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 28 ก.พ. 2567 22
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2/2567 14 ก.พ. 2567 52
การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ครั้งที่ 1/2567 13 ก.พ. 2567 85
การประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่1/2567 31 ม.ค. 2567 75
การประชุมเพื่อเตรียมจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยขะยุงเกมส์ ประจำปี 2567 25 ม.ค. 2567 82
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยขะยุงเกมส์ ประจำปี 2567 17 ม.ค. 2567 91
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 11 ม.ค. 2567 68
การประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 27 ธ.ค. 2566 130
การประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 19 ธ.ค. 2566 92
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ธ.ค. 2566 76
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 14 ธ.ค. 2566 53
การประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 13 ธ.ค. 2566 41
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และเตรียมจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 7 ธ.ค. 2566 121
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 พ.ย. 2566 74
การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2567 3 พ.ย. 2566 92
การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 ต.ค. 2566 62
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) 4 ต.ค. 2566 149
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 27 ก.ย. 2566 93
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 26 ก.ย. 2566 135
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพราะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ครั้งที่ 1/2566 22 ก.ย. 2566 102
การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20 ก.ย. 2566 70
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 17 ส.ค. 2566 136
การประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 11 ก.ค. 2566 87
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 10 ก.ค. 2566 76
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 10 ก.ค. 2566 90
การประชุมผู้นำหมู่บ้าน อสม. เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 7 ก.ค. 2566 334
การประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำในงาน " 231 ปี อุบลราชธานี 5 ก.ค. 2566 111
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2 / 2566 14 มิ.ย. 2566 134
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 13 มิ.ย. 2566 104
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพิจารณาแผนงาน / โครงการ และติดตามประเมินผล 24 พ.ค. 2566 73