เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

วาระการประชุม : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประชุม อนุกรรมการด้านด้านพิจารณาแผนงาน /โครงการและติดตามประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่1/2567 11 มิ.ย. 2567 27
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ. 2567 21 พ.ค. 2567 117
การประชุมซักซ้อมเตรียมจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ. 2567 21 พ.ค. 2567 45
การประชุมซักซ้อมแนวทางการเขียนโครงการ สำหรับเสนอให้คณะกรรมการ สปสช. 17 พ.ค. 2567 50
การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2567 7 พ.ค. 2567 159
การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 19 เม.ย. 2567 83
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 18 เม.ย. 2567 85
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 18 เม.ย. 2567 83
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 28 ก.พ. 2567 166
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2/2567 14 ก.พ. 2567 163
การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ครั้งที่ 1/2567 13 ก.พ. 2567 365
การประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่1/2567 31 ม.ค. 2567 189
การประชุมเพื่อเตรียมจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยขะยุงเกมส์ ประจำปี 2567 25 ม.ค. 2567 193
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยขะยุงเกมส์ ประจำปี 2567 17 ม.ค. 2567 241
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 11 ม.ค. 2567 178
การประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 27 ธ.ค. 2566 208
การประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 19 ธ.ค. 2566 152
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ธ.ค. 2566 140
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 14 ธ.ค. 2566 112
การประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 13 ธ.ค. 2566 120
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และเตรียมจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 7 ธ.ค. 2566 193
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 พ.ย. 2566 123
การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2567 3 พ.ย. 2566 170
การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 ต.ค. 2566 133
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) 4 ต.ค. 2566 242
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 27 ก.ย. 2566 194
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 26 ก.ย. 2566 217
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพราะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ครั้งที่ 1/2566 22 ก.ย. 2566 154
การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 20 ก.ย. 2566 124
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 17 ส.ค. 2566 222