เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง


นางประคอง แก้วคำปอด
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
เบอร์โทร : 088-4692027


นายวินัย ยุพา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
เบอร์โทร : 062-1953033


นายจำนง คติสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 1
เบอร์โทร : 092-4390728


นายบุญเพิ่ม เงาศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
เบอร์โทร : 080-7398399


นางสุจิตรา ส่งเสริม
สมาชิกสภาฯ เขต 1
เบอร์โทร : 088-1043887


นายมงคล ชาชุมพร
สมาชิกสภาฯ เขต 1
เบอร์โทร : 080-4801723


นายสมพงษ์ สายลาด
สมาชิกสภาฯ เขต 1
เบอร์โทร : 090-0385366


นางประคอง แก้วคำปอด
สมาชิกสภาฯ เขต 1
เบอร์โทร : 088-4692027


นายวสันต์ ดวงสนิท
สมาชิกสภาฯ เขต 2
เบอร์โทร : 085-4476509


นายบุญชู วงศ์แสนสาน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
เบอร์โทร : 086-3340137


นางสาวอ่อนสี ประสาร
สมาชิกสภาฯ เขต 2
เบอร์โทร : 083-9665752


นายเชื่อม แซ่เตียว
สมาชิกสภาฯ เขต 2
เบอร์โทร : 085-9299309


นางยุภาพร มากมูล
สมาชิกสภาฯ เขต 2
เบอร์โทร : 094-2595238


นายวินัย ยุพา
สมาชิกสภาฯ เขต 2
เบอร์โทร : 062-1953033