เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565


ออนไลน์ : 9

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 วันที่ โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   28 ต.ค. 2564 71
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 ต.ค. 2564 66
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาารณะ   21 ต.ค. 2564 69
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   21 ต.ค. 2564 61
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   21 ต.ค. 2564 54
มาตรการตามนโยบายการป้องกันการรับสินบน   21 ต.ค. 2564 67
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น   21 ต.ค. 2564 58
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   21 ต.ค. 2564 57
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   21 ต.ค. 2564 62
มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 57
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   21 ต.ค. 2564 57
วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 48
นโยบายด้าน คุณธรรม จริยธรรมของ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 60
หลัก ๑๐ ประการ ตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน   21 ต.ค. 2564 54
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 57
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 56
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   21 ต.ค. 2564 46
มาตรการตามนโยบายการป้องกันการรับสินบน   21 ต.ค. 2564 54
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 ต.ค. 2564 59
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   21 ต.ค. 2564 45
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   21 ต.ค. 2564 61
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบ การทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 56
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ แลพอำนาจหน้าที่ที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   21 ต.ค. 2564 53
วัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 55
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 57
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 77
หลัก ๑๐ ประการ ตามประมวลจริยธรรม   21 ต.ค. 2564 60
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   28 เม.ย. 2564 53
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   28 เม.ย. 2564 56
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 เม.ย. 2564 54