เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565


ออนไลน์ : 12

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 วันที่ โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   28 ต.ค. 2564 39
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 ต.ค. 2564 28
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาารณะ   21 ต.ค. 2564 28
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   21 ต.ค. 2564 26
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   21 ต.ค. 2564 27
มาตรการตามนโยบายการป้องกันการรับสินบน   21 ต.ค. 2564 33
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น   21 ต.ค. 2564 24
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   21 ต.ค. 2564 30
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   21 ต.ค. 2564 36
มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 27
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   21 ต.ค. 2564 30
วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 20
นโยบายด้าน คุณธรรม จริยธรรมของ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 30
หลัก ๑๐ ประการ ตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน   21 ต.ค. 2564 26
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 22
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 26
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   21 ต.ค. 2564 21
มาตรการตามนโยบายการป้องกันการรับสินบน   21 ต.ค. 2564 24
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 ต.ค. 2564 29
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   21 ต.ค. 2564 21
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   21 ต.ค. 2564 32
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบ การทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 27
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ แลพอำนาจหน้าที่ที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   21 ต.ค. 2564 22
วัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 24
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 28
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ต.ค. 2564 33
หลัก ๑๐ ประการ ตามประมวลจริยธรรม   21 ต.ค. 2564 34
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   28 เม.ย. 2564 26
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   28 เม.ย. 2564 27
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 เม.ย. 2564 25