เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ออนไลน์ : 26

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ โหลด
ประกาศใช้ระบียบสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยการดำเนินการ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566   23 ก.พ. 2566 10
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566   23 ก.พ. 2566 12
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496   7 ส.ค. 2564 27
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   7 ส.ค. 2564 18
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ส.ค. 2564 26
พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   7 ส.ค. 2564 18
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) 2562   7 ส.ค. 2564 24
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที3) 2562   7 ส.ค. 2564 19
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) 2562   7 ส.ค. 2564 22
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ   7 ส.ค. 2564 24
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ส.ค. 2564 18
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ส.ค. 2564 17
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน (แบับที่4) 2561   7 ส.ค. 2564 19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าตอบแทน   7 ส.ค. 2564 17
ระเบียบมท.ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   7 ส.ค. 2564 19
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546   7 ส.ค. 2564 22
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2548   7 ส.ค. 2564 17
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   7 ส.ค. 2564 40
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2548   7 ส.ค. 2564 28
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   7 ส.ค. 2564 17
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550   7 ส.ค. 2564 15
ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   7 ส.ค. 2564 22
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550   7 ส.ค. 2564 19
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม   7 ส.ค. 2564 19
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549   7 ส.ค. 2564 18
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547   7 ส.ค. 2564 19
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   7 ส.ค. 2564 18
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496   7 ส.ค. 2564 19
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   7 ส.ค. 2564 18