เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

 

สภาพข้อมูลพื้นฐาน
 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง มีการดำเนินงานและบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
 
1. การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
    – ดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้าน
    – ดำเนินการติดตั้ง  ซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
2. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ
    – ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
    – ดำเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  ประปาหมู่บ้าน
3. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
    – สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
    – ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ
    – ให้คำแนะนำกลุ่มอาชีพเมื่อมีปัญหา
4. การดำเนินงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    – จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
    – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จัดประชุมประชาคม  หมู่บ้าน / ตำบล
    – ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในตำบล
    – ให้การสนับสนุนเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์
    – ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัยต่างๆ
5. การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
    – ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพให้ราษฎรได้รับทราบ
    – ร่วมกับสถานีอนามัยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก , โรคพิษสุนัขบ้า  โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้
    – ร่วมกิจกรรมกับสถานีอนามัยและกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง
6. การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
    – ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่
    – ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    – ให้การสนับสนุนเงินอาหารกลางวัน  และจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    – ให้การสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  เช่น  งานวันเข้าพรรษา  งานวันพ่อ  งานวันสงกรานต์ ฯลฯ
7. การดำเนินงานด้านการเมืองและการบริหาร
    – พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเข้ารับการ  ฝึกอบรม         ตามโครงการและหลักสูตรของส่วนราชการ  หน่วยงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  ตลอดจนคุณธรรม             และจริยธรรม
    – ประชุมคณะผู้บริหาร  และพนักงานตำบลอย่างต่อเนื่อง
    – จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
8. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    – กิจกรรมปลูกป่า
    – ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้
              1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมาก  ครอบคลุมงานทุกด้านโดย  จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและคำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 80
              2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม  ในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน
วันที่ : 4 เมษายน 2565   View : 1458