เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง


 

วิสัยทัศน์ 

เทศบาลห้วยขะยุงมุ่งพัฒนา   ให้ปวงประชามีรายได้   อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น


เป็นวิสัยทัศน์ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอันประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ๗ ชุมชน รวมสรุปเป็นวิสัยทัศน์รวมของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ​

 

พันธกิจ

1.สำรวจข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  ทางเท้า  และท่อระบายน้ำ
2.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
3.ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
4.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี  “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ บริการสังคมและสุขภาพ
5.ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบการคมนาคมขนส่ง  การศึกษา  วัฒนธรรม  และทรัพยากรทางด้านบุคลากร  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ปรับปรุงบรรยากาศทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
6.มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม  การพัฒนาบุคลากร  อุปกรณ์และทรัพยากรทางการเงิน ที่เพียงพอ  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
7.สนับสนุน  ส่งเสริมการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับขององค์กร

 

เป้าหมายการพัฒนา

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  ให้ประสบความสำเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง   ด้านความสงบเรียบร้อย    ความสงบสุขของ ประชาชน   รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ  เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนารายได้ให้ท้องถิ่น  โดยภาพรวมมีเศรษฐกิจดีขึ้นทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม    ซึ่งนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของสังคม
5. เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล  ตลอดจนปรับปรุงระบบงาน  เครื่องมือ – เครื่องใช้  ให้มีประสิทธิภาพ   รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม  การพัฒนาบุคลากร  อุปกรณ์และทรัพยากรทางการเงิน ที่เพียงพอ   เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
7. สนับสนุน  ส่งเสริมการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับขององค์กร

 

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565   View : 1121