เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 19

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ O1 โครงสร้าง
- แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายราชการ 

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด 

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(ทั้งหมด)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
- เทศบัญญัติงบประมาณ


ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ 

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ

การประชาสัมพันธ์
ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวรับสมัคร/สรรหา
- ข่าวสภาฯ
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ O8 Q & A 
- กระดานถามตอบ / กระดานสนทนา
- Messenger Live Chat 

ข้อ O9 Social Network
- Facebook 

ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- แผนการดำเนินงานประจำปี

การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

ข้อ O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน
ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือประชาชน 

การให้บริการ
ข้อ O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

ข้อ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O17 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
- E-Service คำร้องออนไลน์ 
- แบบฟอร์มออนไลน์ 

การบริหารงานเงินงบประมาณ
ข้อ O18 E - Service
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

ข้อ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

ข้อ O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง e-GP
- ประกาศราคากลาง 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อ O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนพัฒนาบุคลากร


ข้อ O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 

การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O32 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์
- Q@A กระดานสนทนา
- Social Network (Facebook)
- ติดต่อหน่วยงาน

ข้อ O33 รายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy)
- กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O34 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
- นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัน
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 

ข้อ O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

ข้อ O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ข้อ O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
View : 1369