เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนังงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567   22 ก.ย. 2566 101
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   22 ก.ย. 2566 70
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจำนวนครั้งในการลา และการมาสายฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567   22 ก.ย. 2566 189
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวพ.ศ.2566   14 ก.ย. 2566 366
ประกาศ ก.ท.จ.อุบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566   30 มิ.ย. 2566 103
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2566   26 เม.ย. 2566 62
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2566   28 มี.ค. 2566 90
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 11)พ.ศ.2566   1 มี.ค. 2566 82
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566   22 ธ.ค. 2565 64
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 พ.ย. 2565 67
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565   31 ต.ค. 2565 86
การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   20 ก.ย. 2565 104
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจำนวนครั้งในการลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   16 ก.ย. 2565 87
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   16 ก.ย. 2565 84
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566   16 ก.ย. 2565 122
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพ.ศ.2565 ฉบับที่ 10   1 ก.พ. 2565 71
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 88
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 64
การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564   11 พ.ย. 2564 69
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564   11 พ.ย. 2564 77
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2565   20 ก.ย. 2564 80
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนครั้งในการลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   13 ก.ย. 2564 74
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565   13 ก.ย. 2564 69
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   13 ก.ย. 2564 77
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนครั้งในการลา และมาสาย ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2   29 เม.ย. 2564 86
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลของการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ปี 2564   29 เม.ย. 2564 66
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   29 พ.ย. 2563 95
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลของการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปี 2564   22 ก.ย. 2563 65
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน   11 ธ.ค. 2562 201
หลักเกณฑ์การโอนและรับโอน   29 พ.ย. 2562 69