เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศฯเรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   25 เม.ย. 2567 33
ประกาศฯเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   19 เม.ย. 2567 57
ประกาศฯเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12567 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   10 เม.ย. 2567 54
ประกาศฯ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   20 ธ.ค. 2566 125
ประกาศฯ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   23 พ.ย. 2566 18
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   14 พ.ย. 2566 107
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   2 พ.ย. 2566 102
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   12 ก.ค. 2566 121
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖   24 พ.ค. 2566 75
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖   9 พ.ค. 2566 78
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒   22 ก.พ. 2566 726
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖   25 ม.ค. 2566 93
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ธ.ค. 2565 104
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   14 ธ.ค. 2565 81
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   27 ต.ค. 2564 165
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2562   13 มิ.ย. 2562 86
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4/2562   7 ม.ค. 2562 69
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   31 ต.ค. 2559 95