เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 26

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖   12 ก.ค. 2566 23
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖   24 พ.ค. 2566 26
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖   9 พ.ค. 2566 18
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒   22 ก.พ. 2566 138
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖   25 ม.ค. 2566 45
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ธ.ค. 2565 45
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   14 ธ.ค. 2565 38
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   27 ต.ค. 2564 69
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2562   13 มิ.ย. 2562 39
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4/2562   7 ม.ค. 2562 22
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   31 ต.ค. 2559 29