เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศฯ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   20 ธ.ค. 2566 86
ประกาศฯ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   23 พ.ย. 2566 79
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   14 พ.ย. 2566 40
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   2 พ.ย. 2566 67
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   12 ก.ค. 2566 82
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖   24 พ.ค. 2566 57
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖   9 พ.ค. 2566 46
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒   22 ก.พ. 2566 450
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖   25 ม.ค. 2566 72
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 ธ.ค. 2565 78
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   14 ธ.ค. 2565 59
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   27 ต.ค. 2564 108
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2562   13 มิ.ย. 2562 67
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4/2562   7 ม.ค. 2562 50
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   31 ต.ค. 2559 58