เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 26

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567   4 ม.ค. 2567 35
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   29 ธ.ค. 2566 18
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   28 ธ.ค. 2566 27
ประกาศเจตนารมณ์ " สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ใสสะอาด ๒๕๖๖ " และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   3 ม.ค. 2566 74
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   28 ต.ค. 2564 64
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง พ.ศ.๒๕๖๔   13 พ.ค. 2564 68
ประกาศเจตนารมณ์   28 เม.ย. 2564 66
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   28 เม.ย. 2564 65
ประกาศ นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   28 เม.ย. 2564 62
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   2 พ.ย. 2563 55
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   2 พ.ย. 2563 62
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   2 พ.ย. 2563 65