เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 26

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์ " สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ใสสะอาด ๒๕๖๖ " และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   3 ม.ค. 2566 30
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   28 ต.ค. 2564 26
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง พ.ศ.๒๕๖๔   13 พ.ค. 2564 29
ประกาศเจตนารมณ์   28 เม.ย. 2564 27
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   28 เม.ย. 2564 24
ประกาศ นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   28 เม.ย. 2564 24
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   2 พ.ย. 2563 20
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   2 พ.ย. 2563 22
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   2 พ.ย. 2563 22