เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 22

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน   1 เม.ย. 2567 114
คูู่มือปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2567   25 มี.ค. 2567 55
คู่มือปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2567   25 มี.ค. 2567 51
คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   25 มี.ค. 2567 44
คู่มือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน 2567   25 มี.ค. 2567 44
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2567   25 มี.ค. 2567 45
คู่มือการปฏิบัติงาน สารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ 2567   25 มี.ค. 2567 22
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ 2567   25 มี.ค. 2567 18
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ กองคลัง 2567   25 มี.ค. 2567 18
คู่มือปฏิบัติงาน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2567   25 มี.ค. 2567 35
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี 2567   25 มี.ค. 2567 11
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของนักพัฒนาชุม 2567   25 มี.ค. 2567 17
คู่มือปฏิบัติงาน ธุรการ สำนักปลัด 2567   25 มี.ค. 2567 15
คู่มือปฏิบัติงาน นโยบายและแผน 2567   25 มี.ค. 2567 29
คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ ปี 2566   26 เม.ย. 2566 101
คู่มือการปฎิบัติงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ   26 เม.ย. 2566 68
คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของนักพัฒนาชุมชน   2 มี.ค. 2565 450
คู่มือขั้นตอนการทำเบี้ยยังชีพ   2 มี.ค. 2565 1694
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   1 เม.ย. 2564 65
มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   14 พ.ย. 2563 58
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 2563 66
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน   1 ต.ค. 2563 54
คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กร   1 ต.ค. 2563 62
คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ-เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   1 ต.ค. 2563 148
คู่มือประชาชน   1 ต.ค. 2563 80
คู่มือการปฏิบัติงาน-วาตภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   1 ต.ค. 2563 87