เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 25

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ ปี 2566   26 เม.ย. 2566 9
คู่มือการปฎิบัติงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ   26 เม.ย. 2566 10
คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของนักพัฒนาชุมชน   2 มี.ค. 2565 272
คู่มือขั้นตอนการทำเบี้ยยังชีพ   2 มี.ค. 2565 1038
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   1 เม.ย. 2564 25
มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   14 พ.ย. 2563 25
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 2563 27
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน   1 ต.ค. 2563 24
คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กร   1 ต.ค. 2563 21
คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ-เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   1 ต.ค. 2563 91
คู่มือประชาชน   1 ต.ค. 2563 37
คู่มือการปฏิบัติงาน-วาตภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   1 ต.ค. 2563 44