เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 20

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายในรถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมแคร่เหล็กตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน บต 2134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์พร้อมตกแต่งจัดทำบั้งไฟเอ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุในโครงการจิตอาสาพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุในโครงการจิตอาสาพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมประตูรั้วหล็กสำนักงานกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
จ้างจัดจ้างยานพาหนะการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 3 วันๆ ละ 18,000.-บาท (รถทัวร์) คันหมายเลขทะเบียน 30-0996 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567