เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 15

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2566 71
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน   11 เม.ย. 2565 74
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน   10 มิ.ย. 2564 62
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน   21 เม.ย. 2564 60
รายงานการดำเนินงานป้องกัน การทุจริตรอบ 6 เดือน   28 มิ.ย. 2562 75
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน   28 มิ.ย. 2562 76