เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 25

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   26 มี.ค. 2567 64
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566   4 เม.ย. 2566 101
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่   31 มี.ค. 2566 81
ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร   31 มี.ค. 2566 58
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา   31 มี.ค. 2566 63
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม   28 ธ.ค. 2565 68
การจัดทำแนวปฏิบัติประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   24 ต.ค. 2565 74
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทาง จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   5 ต.ค. 2565 66