เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

คำสั่ง


ออนไลน์ : 16

คำสั่ง วันที่ โหลด
คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA เทศบาลตำบลห้วยขะยุง)   22 ม.ค. 2567 71
คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม   22 ม.ค. 2567 70
คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ตุลาคม 2566   29 ก.ย. 2566 516
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน ตุลาคม 2566   29 ก.ย. 2566 272
คำสั่งรักษาราชการแทน ตุลาคม 2566   29 ก.ย. 2566 194
คำสั่งรักษาราชการแทน ประจำเดือน มิถุนายน 2566   1 มิ.ย. 2566 337
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน ประจำเดือน มิถุนายน 2566   1 มิ.ย. 2566 200
คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน   1 มิ.ย. 2566 195
คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่สำนักปลัด 1 มิ.ย.66   1 มิ.ย. 2566 302
คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ตุลาคม 2565   17 ต.ค. 2565 226
คำสั่งรักษาราชการแทน ตุลาคม 2565   17 ต.ค. 2565 146
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน ตุลาคม 2565   17 ต.ค. 2565 111