เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง
หรือด้วยวิธีการสแกน QR Code

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

วันที่ : 28 มีนาคม 2567   View : 380