เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ

นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานในการประชุม ประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล หน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการฯ และผู้แทนประชาคมฯเข้าร่วมในครั้งนี้

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 27 กันยายน 2566   View : 195
วาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2 / 2565  (ดู 192)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 186)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 142)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ดู 168)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ดู 312)
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง  (ดู 633)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  (ดู 222)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :