เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมผู้นำหมู่บ้าน อสม. เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข


ออนไลน์ : 22

หัวข้อ :: การประชุมผู้นำหมู่บ้าน อสม. เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง มอบหมายให้ นายสาคร ท่อนทองแดง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมผู้นำหมู่บ้าน อสม. เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้านมีสุขภาพและอนามัยที่ดีของประชาชนภายใต้โครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566   View : 169
วาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2 / 2565  (ดู 91)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 79)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 46)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ดู 69)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ดู 217)
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง  (ดู 201)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  (ดู 119)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :