คณะผู้บริหาร

fail

นายเสถียร ชาชุมพร 

นายกเทศมนตรีห้วยขะยุง

fail

นายอุดม คำแสงดี

รองนายกเทศมนตรี

fail

นายศุภชัย คำแสงดี

รองนายกเทศมนตรี

fail

นายอุทัย สาลีพวง 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

fail

นายกุล ศรีนอคำ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีงานประชาสัมพันธ์

fail

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง มีคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีคุณธรรม

 

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง มีคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีคุณธรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2018-06-05 ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 19)


2018-05-25 กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้จัดทำ "การคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน(ติดตั้งถังขยะเปียก) (ดู : 63)
2018-05-25 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประเภททั่วไป ๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. จำนวน ๑ อัตรา ๒. ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน ๑ อัตรา (ดู : 34)
2018-05-15 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performene Asessment : LPA) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 30)
2018-03-20 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ประจำปี ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 90)
2018-02-05 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ดู : 118)
2018-01-23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ดู : 125)
2018-01-08 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ,การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ,การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ,การรับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ (ดู : 125)
2018-01-08 เปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสาสมัคร โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 228)
2017-11-14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 139)
2017-11-14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ (ดู : 141)
2017-11-01 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (ดู : 137)
2017-10-30 ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 135)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 137)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง นโยบาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง พ.ศ ๒๕๖๑ (ดู : 141)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 147)
2017-10-18 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 169)
2017-10-06 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 183)
2017-08-12 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 (ดู : 211)
2017-08-01 ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ปลูกต้นดาวเรือง (ดู : 233)

2018-01-29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนประสิทธิ์ประชาสรรค์ (ช่วงถนนธนกิจ-ถนนงามใจราษฎร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 138)


2018-01-29 คำสั่ง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนประสิทธิ์ประชาสรรค์ (ช่วงถนนธนกิจ-ถนนงามใจราษฎร์) ด (ดู : 204)
2017-10-20 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ดู : 248)
2017-10-19 การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ดู : 185)
2017-10-17 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 173)
2017-08-22 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนวัฒนธรรม (ช่วงถนนโรงสีบูรณะ - สุดเขตเทศบาล) (ดู : 201)

2018-05-09 การประชุมประจำเดือน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ดู : 33)


2018-05-04 การประชุมสัญจรหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 6 /2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ตำบลห้วยขะยุง (ดู : 36)
2018-04-02 คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ที่ ๕๑ /๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 65)
2018-04-02 ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ชั้น ๒ (ดู : 66)
2018-03-14 การขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ดู : 34)
2018-01-09 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ ๑ (ดู : 130)

2018-05-22 นายบริพัฒน์ ยุพา ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 32)


2018-02-26 นายบริพัฒน์ ยุพา ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒ (ดู : 96)
2018-01-29 นายบริพัฒน์ ยุพา ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยเทศบาลตำบลห้วยขะยุง โดยอำเภอวารินชำราบได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม (ดู : 130)
2018-01-16 ประกาศอำเภอวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ (ดู : 103)
2017-11-30 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 134)
2017-09-11 การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 129)
2017-08-30 การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ (ดู : 187)
2017-08-16 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ดู : 170)

ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกับ ชาวตำบลห้วยขะยุง ร่วมสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561

กีฬาต้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง และส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการฝึกอบรม e - laas

กิจกรรมวันแม่ มหาสังฆทาน
รวมลิงค์สำคัญสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310
โทร. 045 431086

โทรสาร. 045 431084

เว็บไซต์ : hky.endutot.com
 


สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี