เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

ภาพกิจกรรมกิจกรรมวันแม่ มหาสังฆทาน

กิจกรรมวันแม่ ทำบุญตักบาตร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

"เทศบาลตำบลห้วยขะยุงร้อยดวงใจ แทนใจภักดิ์ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง"1
หนังสือราชการ สถ.

16/08/2560 เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 กพส. มท 0810.3/ว1617
21/08/2560 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย สถ. ประจำเดือนกันยายน 2560 สล. มท 0801.4/ว66
21/08/2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) กค. มท 0803.3/ว1659
15/08/2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 กศ. มท 0816.5/ว1599
15/08/2560 เชิญประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว46
15/08/2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กพส. มท 0810.5/ว1606
21/08/2560 การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กศ. มท 0816.5/ว1650
15/08/2560 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว77
15/08/2560 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1602 [สิงที่ส่งมาด้วย] [สิงที่ส่งมาด้วย2]
21/08/2560 การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล กศ. มท 0816.5/ว4676 [สิงที่ส่งมาด้วย]
รวมลิงค์สำคัญสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045 431086
เว็บไซต์ : hky.endutot.com
 


สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี