คณะผู้บริหาร

fail

นายเสถียร ชาชุมพร 

นายกเทศมนตรีห้วยขะยุง

fail

นายอุดม  คำแสงดี

รองนายกเทศมนตรี

fail

นายศุภชัย   คำแสงดี

รองนายกเทศมนตรี

fail

นายอุทัย สาลีพวง 

เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยขะยุง

ดูทั้งหมด

2017-11-14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 24)


2017-11-14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ (ดู : 24)
2017-11-01 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (ดู : 22)
2017-10-30 ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 24)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 25)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง นโยบาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง พ.ศ ๒๕๖๑ (ดู : 22)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 32)
2017-10-18 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 35)
2017-10-06 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 41)
2017-08-12 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 (ดู : 74)
2017-08-01 ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ปลูกต้นดาวเรือง (ดู : 114)

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม e - laas

กิจกรรมวันแม่ มหาสังฆทาน

กิจกรรมวันแม่ ทำบุญตักบาตร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
หนังสือราชการ สถ.

13/12/2560 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิงที่ส่งมาด้วย]
14/12/2560 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย กพส. มท 0810.5/ว2823
15/12/2560 แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ กพส. มท 0810.5/ว2834
12/12/2560 มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กยผ. มท 0815.3/ว2798 [สิงที่ส่งมาด้วย]
14/12/2560 การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว2822
13/12/2560 การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2560 สล. มท 0801.2/ว277
14/12/2560 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2821
13/12/2560 การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย กพส. มท 0810.5/ว2812
12/12/2560 ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2560 (DLA Morning Brief) สล. มท 0801.2/ว274
13/12/2560 การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/ว7015
รวมลิงค์สำคัญสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045 431086
เว็บไซต์ : hky.endutot.com
 


สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี