คณะผู้บริหาร

fail

นายเสถียร ชาชุมพร 

นายกเทศมนตรีห้วยขะยุง

fail

นายอุดม  คำแสงดี

รองนายกเทศมนตรี

fail

นายศุภชัย   คำแสงดี

รองนายกเทศมนตรี

fail

นายอุทัย สาลีพวง 

เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยขะยุง

ดูทั้งหมด

2018-01-29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนประสิทธิ์ประชาสรรค์ (ช่วงถนนธนกิจ-ถนนงามใจราษฎร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40)


2018-01-29 คำสั่ง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนประสิทธิ์ประชาสรรค์ (ช่วงถนนธนกิจ-ถนนงามใจราษฎร์) ด (ดู : 35)
2017-10-20 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ดู : 98)
2017-10-19 การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ดู : 63)
2017-10-17 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 74)
2017-08-22 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนวัฒนธรรม (ช่วงถนนโรงสีบูรณะ - สุดเขตเทศบาล) (ดู : 101)

2018-02-05 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ดู : 13)


2018-01-23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ดู : 28)
2018-01-08 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ,การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ,การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ,การรับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ (ดู : 28)
2018-01-08 เปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสาสมัคร โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 41)
2017-11-14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 46)
2017-11-14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ (ดู : 47)
2017-11-01 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมของบประมาณในการดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (ดู : 42)
2017-10-30 ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 43)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 45)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง นโยบาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง พ.ศ ๒๕๖๑ (ดู : 40)
2017-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 52)
2017-10-18 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (ดู : 60)
2017-10-06 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 79)
2017-08-12 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 (ดู : 108)
2017-08-01 ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ปลูกต้นดาวเรือง (ดู : 146)

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม e - laas

กิจกรรมวันแม่ มหาสังฆทาน

กิจกรรมวันแม่ ทำบุญตักบาตร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
หนังสือราชการ สถ.

19/02/2561 แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว477
19/02/2561 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง กพส. มท 0810.7/ว471
13/02/2561 การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 กพส. มท 0810.4/ว425
14/02/2561 ระเบียบวาระการประชุมหารือข้อราชการ สถ. (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 7/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สล. -
19/02/2561 แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิงที่ส่งมาด้วย]
19/02/2561 แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิงที่ส่งมาด้วย]
14/02/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437
14/02/2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 สล. มท 0801.2/ว33
14/02/2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447
14/02/2561 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว438
รวมลิงค์สำคัญสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310
โทร. 045 431086
เว็บไซต์ : hky.endutot.com
 


สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี